Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CabToAirport V.O.F.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. CabToAirport: City Tour Taxi V.O.F. de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74084089.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CabToAirport een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, dan wel de persoon te wiens behoeve de overeenkomst is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
 3. Bestuurder: de bestuurder in de zin van artikel 1, eerste lid onder n van de Wegenverkeerswet, de feitelijke bestuurder daarvan. Bestuurders voeren de ritten uit voor eigen rekening en risico. Tussen bestuurders en CabToAirport bestaat voorts nimmer een werknemer-werkgeverrelatie.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tot personenvervoer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Rit: het in het kader van de overeenkomst door de bestuurder ten behoeve van de klant uit te voeren vervoer over de weg. De rit omvat tevens het in- en uitstappen.
 6. Reservering: de door de klant via de applicatie, telefonisch of middels de website gereserveerde rit.
 7. Taxi: het motorvoertuig van de bestuurder, waarvan ter uitvoering van de rit gebruik wordt gemaakt.
 8. Website: de website van CabToAirport: www.CabToAirport.nl
 9. Applicatie: de mobiele applicatie van CabToAirport.
 10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de klantgericht aanbod van CabToAirport en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van CabToAirport, op de website of anderszins uitgebracht, is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende vervoersmogelijkheden. CabToAirport is nimmer gehouden een reservering te aanvaarden, tenzij uit een reeds tot stand gekomen overeenkomst anders
 2. voortvloeit.

 3. Een aanbod van CabToAirport geldt nimmer automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht CabToAirport niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De klant krijgt een automatische bevestiging van de reservering.

ARTIKEL 4. | ANNULERING

 1. De klant is gerechtigd om een reservering die middels de applicatie of website is geplaatst, tot één uur vóór aanvang van de rit te annuleren, in welk geval de klant € 5,- annuleringskosten is verschuldigd. In geval van annulering later dan één uur vóór aanvang van de rit, blijft de klant de volledige ritprijs verschuldigd.
 2. Annulering als bedoeld in het vorige lid is slechts mogelijk middels de applicatie of website. Indien de reservering middels de website heeft plaatsgevonden, kan annulering geschieden aan de hand van de instructies zoals vermeld onder de hyperlink in de reserveringsbevestiging die de klant op het door hem opgegeven e-mailadres heeft ontvangen.
 3. Indien vooruitbetaling heeft plaatsgevonden bij de reservering als bedoeld in lid 1 en de consument volgens het bepaalde in lid 1 aanspraak maakt op gedeeltelijke terugbetaling, zal deze creditering zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de annuleringsverklaring door CabToAirport geschieden.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is de klant verplicht ten tijde van de reservering opgave te doen van een geldig ophaal en bestemmingsadres. Gedurende de rit kan niet van het bestemmingsadres worden afgeweken, tenzij dit geschiedt met voorafgaande instemming van de bestuurder.
 2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat hij op het overeengekomen tijdstip gereed is voor vertrek.
 3. De klant zal zich onthouden van verontreiniging en beschadiging van de taxi of de daarin aanwezige zaken. De door de bestuurder te maken kosten in verband met abnormale verontreiniging komen voor rekening van de klant.
 4. De klant is gehouden zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen van de bestuurder.
 5. Roken in het motorvoertuig van de bestuurder is niet toegestaan.
 6. De klant is in het motorvoertuig van de bestuurder, tijdens het rijden, verplicht de veiligheidsgordels bevestigd te houden.
 7. Een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting, wordt op de klant verhaald.
 8. De klant zal zich onthouden van het veroorzaken van hinder en overlast voor de bestuurder, medereizigers en weggebruikers.
 9. Het is de klant verboden tijdens de rit in bezit te zijn van wapens, drugs, explosieven of andere gevaarlijke stoffen. De bestuurder is steeds gerechtigd bepaalde bagage of andere zaken, op redelijke gronden, de toegang tot de taxi te onthouden. De klant is voorts verplicht zich in de taxi te onthouden van agressie, intimidatie, dan wel anderszins onbehoorlijk gedrag, het gebruik van alcoholhoudende dranken en het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen.
 10. Indien de klant ervoor kiest zelf het portier van het motorvoertuig van de bestuurder te openen, is hij verplicht het portier zodanig te openen dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.
 11. De klant is verplicht zijn handbagage deugdelijk te verpakken.
 12. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas of een soortgelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot kan worden gehouden, worden meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.
 13. De in het vorige lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor de klant of voor de bestuurder lastig of hinderlijk kunnen zijn, of lijden aan een ernstige ziekte. Hulphonden, zoals blindengeleidehonden, kunnen in elk geval worden meegenomen. Indien een bestuurder daarvoor allergisch is, zal hij binnen bekwame tijd voor vervangend vervoer zorgdragen.
 14. De bestuurder is bevoegd het verdere vervoer aan de klant te ontzeggen indien laatstbedoelde in strijd handelt met enige bepaling van dit artikel.

ARTIKEL 6. | GEVONDEN VOORWERPEN

 1. De klant is verplicht zo spoedig mogelijk bij CabToAirport mededeling te doen van door hem gevonden goederen. CabToAirport is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden goed in bewaring aan te nemen. Indien de klant het gevonden goed onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
 2. CabToAirport is bevoegd een door de bestuurder gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven goed, na drie maanden of – indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is – eerder te verkopen, voor zover het betreft niet kostbare goederen.
 3. CabToAirport is verplicht een gevonden goed, de opbrengst van een ingevolge lid 2 verkocht goed of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen één jaar na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende het gevonden voorwerp of de opbrengst van de verkoop daarvan opeist, mag CabToAirport hem het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in rekening brengen.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. CabToAirport is niet gehouden tot de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan niet-beschikbaarheid en ziekte van bestuurders, werkstakingen binnen het bedrijf van CabToAirport en andere onvoorziene omstandigheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.
 3. Indien als gevolg van overmacht de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk wordt, geldt de overeenkomst als ontbonden voor dat gedeelte dat door overmacht is getroffen, zonder dat de klant aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. CabToAirport is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst CabToAirport ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de klant in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is CabToAirport gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is CabToAirport gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door CabToAirport op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de klant verplicht de schade die CabToAirport ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien CabToAirport de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Ritprijzen zijn gebaseerd op de krachtens de Wet Personenvervoer vastgestelde en op correcte wijze bekendgemaakte tarieven of waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen.
 2. Indien betaling contant geschiedt, zijn de bestuurder en CabToAirport gerechtigd bij de klant te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Zij zijn niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen, als het tellen daarvan een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
 3. CabToAirport en de bestuurder zijn te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de klant zekerheid stelt voor voldoening aan zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen uiterlijk op het moment van aankomst op bestemming à contant te geschieden.
 5. Indien de ritprijs niet reeds is voldaan vóór aanvang van de rit en de klant gedurende de rit niet beschikt over voldoende contant geld om de overeengekomen prijs te kunnen voldoen, is de klant, indien redelijkerwijs geen alternatief voorhanden is, gehouden tussentijds geld op te nemen bij de dichtstbijzijnde geldautomaat.
 6. Indien de ritprijs niet reeds is voldaan vóór aanvang van de rit en indien uitdrukkelijk overeengekomen is dat betaling niet à contant geschiedt, dienen betalingen te worden verricht aan CabToAirport, middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door CabToAirport voorgeschreven wijze.
 7. In geval van rekeningrijden is CabToAirport gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. CabToAirport is niet eerder gehouden uitvoering te (doen) geven aan de overeenkomst dan nadat de betreffende vooruitbetaling door CabToAirport is ontvangen.
 8. Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting treedt het verzuim van de klant van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is CabToAirport gerechtigd wettelijke (handels)rente te berekenen over het openstaande bedrag. De periode waarover de wettelijke (handels)rente wordt berekend, vangt aan op de dag dat het verzuim van de klant intreedt en eindigt op de dag dat het volledige openstaande bedrag, inclusief rente is voldaan.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. CabToAirport bemiddelt slechts tussen de klant en bestuurder bij de uitvoering van ritten. CabToAirport is nimmer verder betrokken bij de vervoersovereenkomst tussen de klant en de bestuurder dan nadrukkelijk uit deze algemene voorwaarden voortvloeit.
 2. De bestuurder en niet CabToAirport is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de klant ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens de rit de klant is overkomen. De bestuurder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig bestuurder niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Indien de bestuurder of CabToAirport op wettelijke gronden aansprakelijk is voor schade als gevolg van dood of letsel van de klant, dan wel voor geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de handbagage van de klant, dan is hun aansprakelijkheid beperkt tot de op grond van artikel 8:1157 BW uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen.
 3. De klant is aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade ontstaan tijdens of in verband met het vervoer, mits de schade aan hem kan worden toegerekend.
 4. De klant vrijwaart CabToAirport van aanspraken van de bestuurder of derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. CabToAirport is, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, nimmer aansprakelijk voor een hoger schadebedrag dan op basis van de daartoe CabToAirport door afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, de onder gegeven omstandigheden wordt uitgekeerd.

ARTIKEL 11. | PRIVACY

 1. CabToAirport zal de door de klant verstrekte en onder zijn account opgeslagen gegevens, zoals; naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en betaalgegevens zorgvuldig bewaren.
 2. Met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de klant, is CabToAirport gerechtigd hem berichten te sturen, zoals met betrekking tot promoties, nieuwe diensten, nieuws en leuke evenementen. Deze uitdrukkelijke instemming is niet vereist in geval de informatievoorziening betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst of diensten van CabToAirport die eerder door de klant zijn afgenomen. In het kader van de overeenkomst kan CabToAirport de door klanten verstrekte informatie delen met chauffeurs, voor zover zulks nodig is voor de dienstverlening aan de klant. Het kan daarbij gaan om het telefoonnummer en de naam van de klant, alsook het ophaal- en/of bestemmingsadres.
 3. Persoonsgegevens van de klant zullen nimmer in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder tevens verstaan wordt het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

ARTIKEL 12. | KLACHTEN

 1. Klachten dienen schriftelijk of middels het contactformulier op de website te worden ingediend bij CabToAirport. Klachten per post dienen te worden geadresseerd aan “CabToAirport V.O.F., via e-mail: info@CabToAirport.nl. Van belang is duidelijk te vermelden de inhoud van de klacht, de naam van de klant, zijn adres en telefoonnummer.
 2. Bij CabToAirport ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr).

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. CabToAirport is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat wijzigingen daarvan geen betrekking hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten. Echter indien de rechtsbetrekking tussen CabToAirport en de klant voor onbepaalde tijd doorloopt, zoals in geval van gebruik van de website, hebben gewijzigde algemene voorwaarden tevens betrekking op die rechtsverhouding, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de klant per email. Indien de klant de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij het gebruik van de diensten van CabToAirport te staken.
nl_NLNederlands